Potasu Nadmanganian

Synonimysól potasowa kwasu nadmanganowego, kalium hypermanganicum
Wzór chemicznyKMnO4
Masa molowa158,04
Numer CAS7722-64-7
Numer WEO231-760-3
ZastosowanieUzdatnianie wody, obróbka powierzchni, jako odczynnik laboratoryjny, w przemyśle farmaceutycznym.
WłaściwościForma: ciało stałe
Kolor: fioletowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 7 – 9 (20 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 240 °C
Temperatura wrzenia:nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,70 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 64 g/l (20°C), 220 g/l (60°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:brak danych