Sodu Pirosiarczyn

Synonimysodu disiarczyn, disiarczan(IV) sodu, E223
Wzór chemicznyNa2S2O5
Masa molowa190,1
Numer CAS7681-57-4
Numer WEO231-673-0
ZastosowanieProdukcja innych substancji, w przemyśle fotograficznym, produkcja wyrobów włókienniczych, skór i futer, produkcja tworzyw sztucznych i gumy; produkcja miazgi papierowej i wyrobów papierowych, produkcja mebli, produkcja żywności, chemiczne oczyszczalnie
WłaściwościPostać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny, cierpki
pH: 3,5 – 5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 150°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,36 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 667 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w metanolu (62 g/l)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log P(o/w) – 3,7

Pirosiarczyn sodu – dla przemysłu spożywczego

Pirosiarczyn sodu do dezynfekcji

Pirosiarczyn to substancja powszechnie znana i używana w winiarstwie do konserwacji i stabilizacji (czyli tzw. siarkowania) win, miodów pitnych, soków a także moszczy,. Posiada doskonałe właściwości odkażające i sterylizujące, skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii.

Dezynfekcja urządzeń winiarskich:
Dawkowanie pirosiarczynu: 20-30g/1 litr wody (roztwór 2-3%).
Zastosowanie: odkażenie i sterylizacja wszelkiego rodzaju urządzeń winiarskich (balonów, butelek, pojemników, korków, wężyków itp). Aby uzyskać wysokiej jakości, dobre i mogące leżakować wino – należy wykonywać je w czystych i sterylnych (odkażonych) warunkach. Roztwór pirosiarczynu sodu do dezynfekcji urządzeń należy sporządzić tuż przed jego użyciem, ponieważ roztwór ten jest roztworem nietrwałym i po przepłukaniu nie nadaje się do ponownego użycia. Właściwości dezynfekujące mają przede wszystkim opary – dlatego odkażając balony lub butelki należy wlać do nich roztwór pirosiarczynu sodu i zamknąć szczelnie na 5 -15 minut.