Siarczan Miedzi

Synonimysiarczan miedzi pięciowodny
Wzór chemicznyCuSO4*5H2O
Masa molowa249,71
Numer CAS7758-99-8
Numer WEO231-847-6
ZastosowanieDo produkcji pigmentów i jako materiał wyjściowy do wytwarzania innych związków miedzi. Jako dodatek do pasz zapobiegający niedoborowi miedzi u zwierząt. Stosowany do konserwacji drewna i skór zwierzęcych. Do sporządzania kąpieli galwanicznych (miedziowanie)
WłaściWościPostać: ciało stałe
Barwa: niebieska
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: około 4 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 110 °C
Temperatura wrzenia: 150 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: 423 g/l (20 °C)
– w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalna w glicerynie, słabo rozpuszczalna w alkoholach
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
Właściwości utleniające: nie dotyczy