Potasu Siarczan

Synonimy siarczan(VI) potasu, siarczan potasowy
Wzór chemiczny K2SO4
Masa molowa 174,27
Numer CAS 7778-80-5
Numer WE 231-915-5
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściwości Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 7,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 1069°C
Temperatura wrzenia: 1689°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,66 g/cm3
Ciężar nasypowy: 1400 kg/m3
Rozpuszczalność:w wodzie: 110 g/l (20°C), 240g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych