Loading

Posts Tagged:siarka granulowana sklep

Siarka granulowana

Siarka jest pierwiastkiem chemicznym występującym w kilku odmianach alotropowych. Wśród najważniejszych odmian alotropowych siarki wyróżnia się siarkę rombową, siarkę jednokośną i siarkę amorficzną. Jako pierwiastek siarka występuje w Polsce, na Sycylii, w Luizjanie i Teksasie, na Ukrainie, w Japonii, w Turkmenistanie i Uzbekistanie. Na potrzeby przemysłowe siarkę otrzymuje się poprzez odsiarczanie spalin i paliw kopalnych, eksploatację złóż siarki rodzimej oraz przez wyprażanie rud siarczkowych.

Jedną z postaci handlowych siarki jest siarka granulowana. Siarka granulowana jest powszechnie dostępna w sklepach ogrodniczych. To dlatego, że znajduje szerokie zastosowanie w ogrodnictwie i sadownictwie.

Siarka w ogrodnictwie i sadownictwie

Siarka jest pierwiastkiem spełniającym istotną rolę w prawidłowym rozwoju wszelkiego typu roślin. W przypadku roślin uprawnych jest ważna nie tylko jako składnik mający swój udział w prawidłowym odżywianiu, ale również jako środek ochronny. Siarka granulowana stosowana przed kwitnieniem roślin hamuje rozwój szkodników i chroni rośliny przed chorobami.

Odżywianie roślin

Siarka wraz z azotem, magnezem, fosforem, potasem i wapniem należy do składników pokarmowych roślin. Jeśli roślina ma niedobory siarki nie może poprawnie funkcjonować. Deficyty siarki najczęściej przypominają objawy braku azotu, między innymi dlatego, że to właśnie siarka pomaga roślinom absorbować azot z gleby. Kiedy nie jest dostarczana roślinom w odpowiednich ilościach, te nie są wstanie pobrać z gleby wystarczających ilości azotu, który dogrywa bardzo ważną rolę w ich wzroście i prawidłowym funkcjonowaniu.

Zakwaszanie gleby siarką

Siarka granulowana jest bardzo często wykorzystywana w ogrodnictwie i sadownictwie do zakwaszania ziemi. W zależności od kwasowości gleby oraz potrzeb planowanej uprawy siarkę granulowaną można stosować w małych lub dużych ilościach. Do swojego działania siarka wymaga czasu. Jeśli stosuje się ją w niewielkich ilościach, gleba przygotowana jest pod uprawę już w 6 miesięcy po wysiewie granulatu, w przypadku dużych dawek z uprawą na danym terenie należy wstrzymać się minimum rok. Atutem siarki granulowanej jest możliwość stosowania niewielkich dawek granulatu również po posadzeniu roślin.

Gazowanie szklarni i tuneli

Gazowanie siarką szklarni i tuneli foliowych ma na celu ich dezynfekcję. Zabieg przeprowadza się bezpośrednio po zakończeniu wegetacji roślin, ale przed likwidacją uprawy. Sama siarka granulowana to za mało, żeby przeprowadzić efektywną dezynfekcję, dlatego preparat należy uprzednio zmieszać z innymi preparatami, takimi jak nadmanganian potasu lub saletra potasowa. Tak przygotowany środek dezynfekujący wykłada się na metalowych tacach rozmieszczonych w różnych miejscach szklarni. Innym sposobem dezynfekcji przy użyciu siarki jest jej spalanie. Zaletą odkażania szklarni i tuneli tym sposobem jest łatwość przeprowadzenia zabiegu i jego skuteczność.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Siarka granulowana występuje w opakowaniach:
100g – 250g – 500g – 1kg – 25kg
   ,

Siarka granulowana

Siarka Granulowana

Synonimybrak
Wzór chemicznyS
Masa molowa32,06
Numer CAS7704-34-9
Numer WE231-722-6
Zastosowaniejako surowiec w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym, m.in. przy produkcji kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, materiałów wybuchowych, wulkanizacji kauczuku, do dezynfekcji narzędzi i pomieszczeń związanych z produkją
WłaściwościForma: ciało stałe
Kolor: jasnożółty
Zapach: słaby charakterystyczny
pH: 6,5 ( 100 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 112,8ºC
Temperatura wrzenia: 444,6ºC
Temperatura samozapłonu: 215°C
Temperatura zapłonu: 168 – 207ºC
Granice wybuchowości: 20 ± 1,2 g/cm3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 133,3 Pa (w 183°C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 ( w 20°C)
Gęstość nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie.

piktogram

Uwaga !

H315 Działa drażniąco na skórę
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochroną/ochronę oczu/ ochronę twarzy
P302+P353 W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Wykorzystanie:

Siarka to jeden z podstawowych surowców przemysłu chemicznego. Siarka i jej związki wykorzystuje się do produkcji dwusiarczku węgla i kwasu siarkowego (VI). Używana jest do wulkanizacji kauczuku (nadawanie elastyczności), jako składnik zapałek, prochu i ogni sztucznych. Siarka jest niezbędna dla wszystkich organizmów żywych jako składnik białek. Wykorzystywana jest do produkcji barwników, jako specjalistyczny cement, do leczenia chorób skóry.

Zastosowanie w ogrodnictwie i sadownictwie:

Siarka spełnia bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju wszelkiego typu roślin. Dla roślin uprawnych jest nie tylko składnikiem, mającym swój udział w prawidłowym odżywianiu, ale pełni także znaczącą rolę w ochronie roślin. Z praktycznego punktu widzenia, siarka ma znacznie większe zastosowanie jako środek ochrony roślin niż jako składnika pokarmowego kształtującego wielkość oraz jakość plonu.

Siarka stosowana przed kwitnieniem działa hamująco na rozwój pordzewiacza jabłoniowego i przędziorków. Siarka pełni znaczącą rolę w ochronie jabłoni, zwłaszcza przed najpoważniejszą chorobą tego typu upraw – parchem jabłoni.

Siarka, podobnie jak azot, magnez, fosfor, potas i wapń należy do makroskładników pokarmowych roślin.
W przypadku niedoborów siarki rośliny nie mogą i nie potrafią poprawnie funkcjonować, a objawy deficytu tego pierwiastka przypominają objawy braku azotu. Siarka pomaga roślinom przyswoić azot z gleby. Przy niedoborach siarki, azot nie może być w pełni wykorzystywany.

Zakwaszanie gleby:

Skuteczną metodą zakwaszenia gleby jest wysiew siarki pylistej, lub granulowanej. Siarka działa wolno i do pełnej skuteczności wymaga odpowiedniej ilości czasu. Przy małych dawkach wysianych jesienią możemy uprawiać rośliny już wiosną, ale gdy musimy użyć maksymalnych dawek siarki (2,5-3,5 kg./10m2) to niestety z uprawą musimy poczekać minimum rok. Siarkę możemy stosować także po posadzeniu roślin, lecz jednorazowa dawka nie powinna wtedy przekraczać (50-100 g/10m2) powierzchni.

Aby utrzymać niski poziom pH w uprawie roślin kwasolubnych należy unikać stosowania kompostu, obornika, oraz zasadowych nawozów mineralnych (np. saletra wapniowa, magnezowa, saletrzak), powodujących wzrost odczynu gleby.

Gazowanie siarką szklarni i tuneli foliowych (dezynfekcja szklarni):

Dezynfekcję szklarni i tuneli foliowych, przeprowadza się bezpośrednio po zakończeniu wegetacji roślin, przed likwidacją uprawy poprzez gazowanie dwutlenkiem siarki. Drobno pokruszoną (granulowaną lub mieloną) siarkę mieszamy np. z nadmanganianem potasu, lub saletrą potasową, wykładamy na metalowych blachach (tacach), rozkładamy równomiernie w kilku miejscach szklarni, lub tunelu i całość zapalamy, rozpoczynając od miejsc położonych najdalej od drzwi wejściowych. Po spaleniu, po upływie około 24 godzin, obiekt należy dokładnie przewietrzyć, a resztki roślinne usunąć. Na 100 m2 zużywa się około 2 kg siarki i 40 g nadmanganianu potasu.

Zamiast nadmanganianu potasu, możemy użyć około 100 g saletry potasowej. Dodatki te ułatwiają spalanie siarki. Dezynfekcję poprzez spalanie siarki należy wykonać w temperaturze około 20oC (wyższej niż 10oC). Przed zapaleniem siarki należy pozamykać drzwi i dokładnie uszczelnić wszystkie wywietrzniki, aby dwutlenek siarki, który jest szkodliwy dla roślin, nie dostał się do sąsiadujących szklarni.

Zaletą odkażania za pomocą siarki jest łatwość przeprowadzenia zabiegu (wystarczy kilka niepalnych głębokich naczyń, siarka oraz rozpałka, np. odrobina denaturatu, czy wspomniane wyżej nadmanganian lub saletra), a także skuteczne zwalczanie szkodników, w tym również przędziorków.
Zabieg dezynfekcji siarką powtarzamy co najmniej raz do roku.

Uwaga! Opary powstające przy spalaniu siarki (dwutlenek siarki) są silnie trujące, stąd nie należy przebywać na terenie obiektu podczas dezynfekcji.

Aby utrzymać czystość biologiczną uprawy w celu dezynfekcji obuwia, należy przed wejściem do szklani umieścić matę nasączoną wodnym roztworem nadmanganianu potasu, lub siarczanem wapnia.

Dostępne opakowania:

500g – worek strunowy lub butelka HDPE z nakrętką plombą

1kg – worek strunowy lub butelka HDPE z nakrętką plombą

3kg – wiaderko HDPE z wieczkiem plombą

5kg – wiaderko HDPE z wieczkiem plombą

25kg – worek

1t – paleta 1000×800

24t – samochód ciężarowy

   ,,,,,,,,,,,,,,,