W kręgu skrobi modyfikowanych – dekstryna żółta

Skrobie modyfikowane to grupa polisacharydów roślinnych pochodzenia naturalnego, które poddano obróbce mającej na celu zmianę ich właściwości fizycznych lub chemicznych. Modyfikowanie skrobi roślinnych poprawia ich właściwości funkcjonalne lub nadaje im nowe cechy. Ze względu na uzyskane właściwości/cechy skrobie modyfikowane znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym. Oznacza się je symbolami od E1300 do E1400 i stosuje jako zagęstniki, stabilizatory, emulgatory, nośniki oraz substancje wiążące. Jedną z modyfikowanych skrobi spożywczych jest dekstryna.

Na potrzeby przemysłowe dekstryny są wytwarzane poprzez katalityczną hydrolizę skrobi pochodzącej z ziemniaków, kukurydzy, owca, ryżu lub tapioki. Co ciekawe, te same substancje powstają w jamie ustnej podczas wstępnego trawienia skrobi oraz innych cukrów złożonych. Dekstryny przyjmują postać substancji krystalicznych o białej barwie, które bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. Są to substancje stosunkowo łatwo przyswajalne przez organizm, gdyż po spożyciu ulegają takim samy procesom trawiennym jak inne cukry złożone – rozkładają się do glukozy.

Ogólne zastosowanie dekstryn

Ze względu na łatwość produkcji oraz stosunkowo niską cenę dekstryny znajdują szereg praktycznych zastosowań. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się je do produkcji słodyczy. Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje ich właściwości do wyrobu mas tabletkowych oraz otoczek tabletek i kapsułek, które po spożyciu mają się samoczynnie rozpuścić w układzie pokarmowym uwalniając substancje czynne leku. Wodne roztwory dekstryn stosuje się natomiast jako płyny krwiozastępcze.

Dekstryna żółta

Dekstryna żółta jak wszystkie inne dekstryny jest otrzymywana ze skrobi. W przemyśle spożywczym znana jest pod symbolem E1400 i wykorzystywana jako środek stabilizujący oraz zagęszczający, który nie tylko nie jest modyfikowany genetycznie, ale również nie przejawia właściwości alergizujących. Można zatem stwierdzić, że jest to bardzo bezpieczny dodatek do żywności.

Obok przemysłu spożywczego dekstryna żółta jest substancją chętnie wykorzystywaną do różnego rodzaju aplikacji w przemyśle papierniczym i modelarskim. Wykonuje się z niej masy formierskie oraz drobne i średnie odlewy. W przemyśle papierniczym znana jest przede wszystkim do wyrobu klejów oraz substancji klejących. Właściwości wiążące dekstryny żółtej doceniono również w przemyśle pirotechnicznym, w konsekwencji czego dekstryna jest jednym z najpopularniejszych lepiszczy stosowanych podczas wyrobu wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych.