Kwas mlekowy

Kwas Mlekowy

SynonimyKwas 2-hydroksypropionowy 50-80%
Wzór chemicznyC3H6O3
Masa molowa90.08
Numer CAS598-82-3
Numer WE209-954-4
ZastosowanieStosowany jako zakwaszacz, modyfikator pH, środek zapachowy, środek konserwujący żywność i napoje, jako naturalny antybiotyk w paszach, jako środek czyszczący, antyseptyczny, dezynfekujący w środkach czyszczących i biobójczych.
WłaściwościPostać: ciecz
Kolor: bezbarwna do żółtawej
Zapach: kwaśny
pH: 2,8 (10g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia:
kwas mlekowy 80% – 122 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie zapalny
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Lepkość dynamiczna:
kwas mlekowy 80% – 20-40 mPa*s
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość:
kwas mlekowy 80% – około 1,2 g/cm3 (20°C)
kwas mlekowy 50% – około 1,1 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: bez ograniczeń
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

   ,,,,,,