Loading

Posts Tagged:kwas octowy

Esencja octowa – od czystego kwasu octowego do roztworu

Esencją octową nazywamy bezbarwny i przezroczysty roztwór kwasu octowego o stężeniu od 78 do 80%. Esencję octową otrzymuje się w wyniku rozcieńczenia syntetycznego kwasu octowego wodą zdemineralizowaną. Esencja octowa to ciecz mieszająca się z wodą w każdym stosunku.

Czysty kwas octowy jest bezbarwną cieczą o właściwościach żrących. Jest mieszalny z wodą, przy czym przy zmieszaniu z wodą ulega kontrakcji objętości. Kontrakcja to zjawisko fizyczne, które polega na zmianie objętości roztworu lub mieszaniny w wyniku reakcji chemicznej lub oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy składnikami mieszaniny. Czysty kwas octowy uzyskuje się w wyniku utleniania etanolu lub aldehydu octowego. Kwas octowy można uzyskać także podczas reakcji estrów kwasu octowego, bezwodnika octowego lub chlorku acetylu. Czysty kwas octowy jest wykorzystywany do „produkcji” esencji octowej, która znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym.

Transport i przechowywanie esencji octowej

Standardowo esencję octową transportuje się w cysternach, najczęściej kolejowych lub autocysternach. Istnieje oczywiście możliwość transportu esencji w opakowaniach innego rodzaju, przy czym na ogół wymaga to konsultacji z producentem, który zatwierdzi bezpieczeństwo wybranego opakowania. Esencja octowa należy do grupy towarów i ładunków niebezpiecznych w związku z czym należy ją przewozić zgodnie z obowiązującymi przepisami RID / ADR.

Esencję octową zaleca się przechowywać w zbiornikach wykonanych ze stali kwasoodpornej. Można ją również przechowywać w innych pojemnikach, o ile te są w stanie ją dostatecznie zabezpieczyć. Standardowo esencja octowa jako produkt końcowy trafia do sprzedaży w butelkach plastikowych.

Zastosowanie

Esencja octowa może być wykorzystywana w przemyśle spożywczym do sporządzania kwasu octowego stanowiącego dodatek do żywności o symbolu E260. Warto przy tym pamiętać, że sama esencja octowa nie jest kwasem E260. Otrzymywany z niej was octowy może być stosowany do sporządzania kąpieli marynujących o stężeniu od 4 do 7%, przy czym marynaty mogą być wykorzystywane wyłącznie do wytwarzania półproduktu w procesie produkcji marynat rybnych zimnych. Kwas octowy E260 otrzymywany z esencji octowej nie może być stosowany jako dodatek do zalew smakowych w produktach gotowych do spożycia. Kwas E260 to popularny dodatek do żywności stosowany jako substancja zakwaszająca. Możemy go znaleźć w majonezach smakowych, musztardach smakowych, przetworach rybnych, przetworach owocowych i przetworach warzywnych. Co ciekawe dodatku E260 nie znajdziemy w przetworach grzybowych.

Producenci zajmujący się produkcją kwasu E260 z esencji octowej są zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów obowiązujących w przemyśle spożywczym. Sam kwas octowy jako dodatek do żywności musi być produkowany zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną, a dla przetworów wyprodukowanych z jego dodatkiem nie można stosować określenia „w occie”.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Esencja octowa występuje w opakowaniach:
250ml – 500ml – 1L – 5L – 25kg


   ,,

Kwas octowy

Kwas Octowy

Synonimykwas etanowy, kwas metanokarboksylowy
Wzór chemicznyCH3COOH
Masa molowa60,05
Numer CAS64-19-7
Numer WE200-580-7
Zastosowaniew przemyśle chemicznym do produkcji roztworów kwasu octowego i innych związków chemicznych, w przemyśle włókienniczym do barwienia tkanin.
WłaściwościPostać: ciecz
Brawa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny, ostry
pH: kwaśne
Temperatura topnienia; brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Palność: substancja palna
Granice wybuchowości: brak danych
– dolna:
– górna:
Prężność par: brak danych
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Gęstość: ok. 4 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: nieograniczona
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych

   ,,,,,,