Kwas Octowy

Synonimykwas etanowy, kwas metanokarboksylowy
Wzór chemicznyCH3COOH
Masa molowa60,05
Numer CAS64-19-7
Numer WE200-580-7
Zastosowaniew przemyśle chemicznym do produkcji roztworów kwasu octowego i innych związków chemicznych, w przemyśle włókienniczym do barwienia tkanin.
WłaściwościPostać: ciecz
Brawa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny, ostry
pH: kwaśne
Temperatura topnienia; brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Palność: substancja palna
Granice wybuchowości: brak danych
– dolna:
– górna:
Prężność par: brak danych
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Gęstość: ok. 4 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: nieograniczona
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych