Ksylitol

Synonimy D-xylo-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, xylitol
Wzór chemiczny C5H12O5
Masa molowa 152,17
Numer CAS 87-99-0
Numer WE 201-788-0
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy
Właściwości Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 94 °C
Temperatura wrzenia: 216 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność: w wodzie – łatwo rozpuszczalny