Ksylitol

SynonimyD-xylo-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, xylitol
Wzór chemicznyC5H12O5
Masa molowa152,17
Numer CAS87-99-0
Numer WE201-788-0
Zastosowanieprzemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy
WłaściwościPostać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 94 °C
Temperatura wrzenia: 216 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność: w wodzie – łatwo rozpuszczalny