Kwas Cytrynowy Bezwodny

Synonimycitric acid, kwasek cytrynowy, E330
Wzór chemicznyC6H8O7
Masa molowa192,13
Numer CAS77-92-9
Numer WE201-069-1
ZastosowaniePółprodukt w produkcji innych chemikaliów organicznych i preparatów; produkty do pielęgnacji ciała, detergenty, środki czyszczące i inne produkty gospodarstwa domowego; wytwarzanie papieru; wyroby budowlane; polimery i wyroby z tworzyw sztucznych; przemysł chemiczny,
WłaściwościPostać: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: bez zapachu
pH: 1,8 (25°C)
Temperatura topnienia: około 153°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 345°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: < 0,1 hPa (20°C)
Gęstość: 1,665 g/cm3 (18°C)
Ciężar nasypowy: około 560 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 592 g/l (20°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: ok. – 1,7