Kwas Cytrynowy Bezwodny

Synonimy citric acid, kwasek cytrynowy, E330
Wzór chemiczny C6H8O7
Masa molowa 192,13
Numer CAS 77-92-9
Numer WE 201-069-1
Zastosowanie Półprodukt w produkcji innych chemikaliów organicznych i preparatów; produkty do pielęgnacji ciała, detergenty, środki czyszczące i inne produkty gospodarstwa domowego; wytwarzanie papieru; wyroby budowlane; polimery i wyroby z tworzyw sztucznych; przemysł chemiczny,
Właściwości Postać: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: bez zapachu
pH: 1,8 (25°C)
Temperatura topnienia: około 153°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 345°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: < 0,1 hPa (20°C)
Gęstość: 1,665 g/cm3 (18°C)
Ciężar nasypowy: około 560 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 592 g/l (20°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: ok. – 1,7