Czym jest Tetrahydrotiofen?

THT Tetrahydrotiofen lub tiacyklopentan (również tiolan)- związek chemiczny heterocykliczny, cuchnąca bezbarwna i łatwopalna ciecz, pochodna tiofenu o wzorze sumarycznym C4H8S. THT jest to lepka, oleista ciecz o specyficznym silnym i nieprzyjemnym zapachu. Stosowana jako odorant ostrzegawczy przy nawanianiu np. gazu ziemnego.

W jakim celu stosuje się Tetrahydrotiofen?

Nawanianie gazu ziemnego substancją THT – jest proces technologiczny polegający na wymieszaniu tetrahydrotiofenu THT z bezwonnym gazem ziemnym w tzw. nawanialniach, służy to nadaniu mu nieprzyjemnego zapachu. Nadawanie bezwonnym, niebezpiecznym gazom użytkowym nieprzyjemnej woni ma na celu ułatwienie identyfikacji i wykryciu nieszczelności w instalacjach gazowowych, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Zabieg nawaniania paliw gazowych THT zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania, ale często nie jest wskazany w przypadku stosowania gazu do celów przemysłowych. Konieczne jest wówczas skuteczne usunięcie nawaniacza do aceptowalnego poziomu który mieści się w granicach 1–2 ppm (czyli ok. 4–7,5 mg/m3).

Szkodliwość Tetrahydrotiofenu

Tetrahydrotiofen THT jest szkodliwy dla zdrowia. Wchłania się do organizmu poprzez skórę (którą ciężko umyć) oraz układ oddechowy.
Podczas obcowania z THT należy zachować szczególną ostrożność, opary opary Tetrahydrotiofenu są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemii, a jego opary w stężeniu 1/3 z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.

Jak usunąć zapach Tetrahydrotiofenu THT?

Często przy wycieku gazu do środowiska ziemia jest skażona również tą odorogenną substancją i nasącza się wonnym THT. Aby usunąć ten intensywny i nieprzyjemny zapach Tetrahydrotiofenu polewa się ziemię 10% roztworem wodnym nadmanganianu potasu lub 5% roztworem podchlorynu sodowego. Trwają prace nad neutralizacją THT przy pomocy nadtlenku wodoru (wody utlenionej), ze względów bezpieczeństwa używa się stężeń nie przekraczającyh jednak 10% roztworu nadtlenku wodoru.

Zwroty H dotyczące THT

H226 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przewonienie gazu ziemnego

Przynajmniej raz w roku, w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, Polska Spółka Gazownictwa przeprowadza akcję przewonienia gazu ziemnego środkiem THT.

Przewonienie instalacji polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego THT w sieciach gazowych. W związku z tym zapach gazu staje się bardziej intensywny, zabieg umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci gazowych lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć o nieszczelności sieci gazowej lub instalacji gazowej, lub o niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczeniu palników, czy niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

/ata