Wapnia Węglan

Synonimywęglan wapnia strącony,GURCAB 2, GURCAB 3
Wzór chemicznyCaCO3
Masa molowa100.09
Numer CAS471-34-1
Numer WE207-439-9
Zastosowanieróżne gałęzie przemysłu chemicznego
WłaściwościPostać: ciało stałe ( krystaliczne lub proszek )
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 9, 50 g/l H2O jako zawiesina (20°C)
Temperatura topnienia: 825°C
Temperatura wrzenia: rozkład > 825 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,93 g/cm3 (20°C)
Gęstość nasypowa: około 300 – 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: słabo rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych