Alkohole to związki organiczne charakteryzujące się zawartością jednej lub więcej grup hydroksylowych (jednowartościowych grup funkcyjnych zbudowanych z atomu tlenu i wodoru nazywanych powszechnie grupami wodorotlenowymi o wzorze –OH) połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Najprostsze, a zarazem najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole zawierają jedną grupę hydroksylową w cząsteczce i stanowią pochodną alkanów o wzorze ogólnym CnH2n+1OH. Są to alkohole monohydroksylowe, do których należą m.in. alkohol metylowy, etylowy i propylowy. Drugą grupę alkoholi stanowią alkohole wielowodorotlenowe nazywane alkoholami polihydroksylowymi lub zwyczajnie poliolami. Alkohole te posiadają więcej niż jedną grupę hydroksylową (-OH), ale co do właściwości są podobne do alkoholi monohydroksylowych.

Od pentanolu do alkoholu izoamylowego

Określenie alkohol amylowy odnosi się do grupy organicznych związków chemicznych będących nasyconymi monohydroksylowymi alkoholami alifatycznymi, które zawierają 5 atomów węgla. W tej grupie znajduje się również alkohol izoamylowy, który jest jednym ze znanych ośmiu izomerów pentanolu. Izomery to związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząstkowych, które różnią się miedzy sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych lub też ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni. Alkohol izoamylowy to pierwszorzędowy izomer alkoholu amylowego o nazwie systematycznej 3-metylobutan-1-ol, powszechnie nazywany również izopentanolem.

Izomer pierwszorzędowy3-metylobutan-1-ol

3-metylobutan-1-ol występuje w postaci cieczy o wzorze chemicznym C5H12O i masie cząsteczkowej równej 88,15. Alkohol wrze w temperaturze 1310C, a topnieje w temperaturze – 117,. syntez oraz rozpuszczalnik. Izopentanol to rozpuszczalnik organiczny o szerokiej gamie zastosowań. Jedną z głównych cech charakterystycznych rozpuszczalników organicznych jest ostry zapach, alkohol izoamylowy nie jest pod tym względem wyjątkiem. Rozpuszczalniki organiczne dzielimy ze względu na ich skład. Pozwala to wyróżnić preparaty jednorodne oraz ciecze wielkoskładnikowe. Izopentanol należy do tych pierwszych. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż jest cieczą łatwopalną o szkodliwym działaniu na drogi oddechowe i skórę. Powtarzające się częste narażenie na kontakt ze skórką może powodować jej nadmierne wysuszanie i pękanie.

Alkohol izoamylowy to substancja wymagająca przechowywania w odpowiednich warunkach. Bardzo ważne jest zapewnienie w pomieszczeniu, w którym przechowuje się izopentanol oraz go użytkuje skutecznej wymiany powietrza. W ten sposób można uniknąć narażania dróg oddechowych, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko pożaru – opary alkoholu izoamylowego są tak samo łatwopalne jak sam alkohol. W pomieszczeniach, w których wykorzystuje się alkohol izoamylowy lub się go przechowuje zaleca się postępowanie zgodnie z dobrą praktyką przemysłową oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Alkohol izoamylowy występuje w opakowaniach: