Potasu Azotan

Synonimypotasowy azotan, kwasu azotowego sól potasowa, saletra potasowa, saletra indyjska
Wzór chemicznyKNO3
Masa molowa101,11
Numer CAS7757-79-1
Numer WE231-818-8
Zastosowanieprzemysł chemiczny, produkcja mieszanek nawozowych<br /><br />
WłaściwościForma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 8,0 (r-r 50 g/l H2O)
Temperatura topnienia: 334°C
Temperatura wrzenia: rozkład termiczny 400°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,11 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 320 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych