Zanim skupimy się na charakterystyce chlorku cyny warto wspomnieć czym jest karta charakterystyki produktu lub też karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i do czego służy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować dana substancja lub mieszanina chemiczna. Dodatkowo w dokumencie znajdziemy podstawowe informacje na temat tejże substancji i jej właściwości. Ponadto karta charakterystyki bardzo często określa warunki magazynowania i transportu substancji niebezpiecznej, a także zalecenia na wypadek niezamierzonego bezpośredniego kontaktu z substancją. Co na temat chlorku cyny możemy więc przeczytać w karcie produktu?

Chlorek cyny to nieorganiczny związek chemiczny będący solą kwasu solnego i cyny. Substancja przyjmuje postać ciała stałego o strukturze krystalicznej i białym kolorze. Chlorek cyny jest substancją bezwonną. Nie jest materiałem reaktywnym w normalnych warunkach środowiskowych. Zachowuje stabilność chemiczną nie tylko w normalnych warunkach otoczenia, ale również w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z substancją.

Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne zajmują ważne miejsce w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. W przypadku chlorku cyny dowiemy się, że największą toksyczność substancja wykazuje w sytuacji, w której dostanie się do organizmu drogą pokarmową. Chlorek cyny powoduje również poważne oparzenia, a w kontakcie z oczami prowadzi do ich uszkodzenia, co przekłada się na uszkodzenie wzroku. Substancja wykazuje również działanie uczulające na skórę. Nie działa natomiast mutagennie na komórki rozrodcze. Nie jest rakotwórcza i nie działa toksycznie na rozrodczość.

W sekcji poświęconej informacjom toksykologicznym możemy znaleźć również opis objawów związanych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi charakteryzowanej substancji chemicznej. W przypadku połknięcia chlorku cyny istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka, gdyż środek wykazuje silne działanie żrące. Połknięty chlorek cyny prawie na pewno doprowadzi do dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Należy również uważać na kontakt substancji z oczami, o czym już wcześniej zdążyliśmy wspomnieć. W przypadku dostania się do oczu chlorek cyny powoduje oparzenia, te przekładają się na uszkodzenia oczu i ryzyko utraty wzroku. Jeśli chlorek cyny dostanie się do naszych dróg oddechowych da o sobie znać podrażnieniem, które będzie się objawiało kaszlem i dusznościami. W przypadku bezpośredniego niezamierzonego kontaktu substancji ze skórą możemy się spodziewać oparzenia, które na domiar złego będzie się długo goić – substancja opóźnia gojenie się ran.


przejdź do sklepu – SKLEP.BIOMUS.EU

Chlorek cyny występuje w opakowaniach:
50g – 100g – 250g – 500g – 1kg – 5kg – 25kg