Sodu Octan

Synonimybezwodna sól sodowa kwasu octowego.
Wzór chemicznyC2H3O2Na
Masa molowa82,03
Numer CAS127-09-3
Numer WE204-823-8
Zastosowanieodczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
WłaściwościPostać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7,5 – 9,0 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 325°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 1,53 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 300 – 400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1190 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol